Kontakt z nami : +48 692175242

Najczęstsze pytania

Dlaczego warto korzystać z usług pośrednika w obrocie nieruchomościami?
 
Pośrednik, w wyniku posiadanego przygotowania zawodowego i doświadczenia praktycznego oraz ciągłego doskonalenia poziomu wiedzy ogólnej oraz kierunkowej jest profesjonalistą, któremu można zaufać. Chce zaprezentować się z jak najlepszej strony, bowiem jest wynagradzany za efekty swej pracy. A zatem jest zorientowany na sukcesi to sukcesy świadczą o jego skuteczności.
W naszej branży zauważalna jest dość duża fluktuacja kadr, wierzymy jednak, że dzięki niej w branży pozostaną tylko najlepsi. Proszę pamiętać, że zawód pośrednika w Polsce liczy sobie raptem kilkanaście lat, a zatem cały czas kształtuje się , a z tym procesem kształtują się także opinie o nas.
Opinia o pośrednikach (agentach nieruchomości) jest różna, co musimy sami przyznać. Wierzymy, że z biegiem czasu jednak zauważą Państwo w nas swoich doradców.
Profesjonalny pośrednik w ramach zawartej umowy pośrednictwa zobowiązuje się do wykonania określonych czynności, gwarantujących bezproblemową obsługę w zakresie obrotu nieruchomościami. Do tych czynności należy zaliczyć przede wszystkim:

 

 • możliwość otrzymania wyselekcjonowanych ofert kupna / najmu, spełniających warunki określone przez klienta, przy czym samo wydanie oferty nie może być związane ze świadczeniem finansowym klienta,
 •  profesjonalną pomoc prawną przy transakcji kupna / sprzedaży nieruchomości, łącznie z przygotowaniem obsługi notarialnej od strony formalnoprawnej oraz badanie stanu prawnego nieruchomości,
 •  załatwianie w imieniu klienta i na jego zlecenie wszystkich dokumentów wymaganych przez notariusza przy czynności przeniesienia własności nieruchomości,
 •  reprezentowanie klienta przy transakcji kupna – sprzedaży nieruchomości / lokalu.

 

Zgodnie z ustawą pośrednik świadczy usługę tylko na podstawie zawartej z klientem pisemnej umowy pośrednictwa z podaniem numeru licencji zawodowej i informacji o aktualnie posiadanym ubezpieczeniu zawodowym OC.

 

Zakres czynności pośrednictwa powinna określać umowa.

Należy zatem przestrzec przed podpisywaniem umów, w których lakonicznie określa się obowiązki pośrednika lub zawęża się je tylko do skojarzenia stron transakcji.

 

Rola pośrednika polegać powinna na udzieleniu informacji w zakresie warunków ekonomiczno-rynkowych i sposobu realizacji zamówionej usługi, podjęciu czynności zmierzających do wyszukania kontrahenta, kojarzeniu stron, aranżowaniu oględzin nieruchomości, a także na życzenie klienta – na udziale w negocjacjach, pomocy przy finalizacji transakcji poprzez podjęcie czynności organizacyjnych.

 

Pośrednik nie może składać zamawiającemu nieprawdziwych oświadczeń dotyczących możliwej ceny sprzedaży lub czynszu najmu, nie powinien także zapewniać klienta o możliwości szybkiej sprzedaży nieruchomości / lokalu.

 

Jak poznać czy pośrednik, którego chcemy zatrudnić, jest godny zaufania?

Transakcja sprzedaży (kupna) nieruchomości wciąż jest transakcją, która ma wpływ na wiele lat naszego życia. Od stopnia profesjonalizmu pośrednika zależy tak wiele czynników, że warto jest powierzyć przeprowadzenie transakcji tylko takiemu, który nie wzbudza naszych obaw już przy pierwszym kontakcie. Zawód pośrednika, jak wspomniałem wcześniej, ma w Polsce tradycję liczącą kilkanaście lat, ale często zauważamy sytuację, gdy dobrego pośrednika klienci polecają sobie tak, jak polecają sobie specjalistów w innych branżach.

 

System poleceń to dla każdego pośrednika nobilitacja, to dowód na to, że jego doświadczenie i wiedza oraz styl obsługi transakcji jest wzorcowy. Zapewniam, że takich pośredników jest zdecydowanie więcej.

Podsumowując – pośrednicy w obrocie nieruchomościami to ludzie, którzy:
 • posiadają wykształcenie lub doświadczenie zawodowe związane z rynkiem obrotu nieruchomościami i potrafią utrzymywać kontakty interpersonalne,
 •  posiadają wiedzę na temat lokalnego rynku nieruchomości oraz śledzą rozwój miast, w których prowadzą działalność zawodową,
 •  znają i śledzą tendencje na polskim i europejskim rynku nieruchomości,
 •  czerpią z doświadczeń rozwiniętych rynków nieruchomości, w szczególności amerykańskiego.

 

Przestrzegamy Państwa przed pośrednikami, którzy:

 • po pierwsze – obiecują gruszki na wierzbie, przedstawiają zbyt idealistyczny obraz swoich osiągnięć zawodowych, używają argumentacji opartej o “słowa-wytrychy” lub posługują się ogólnikami zaczerpniętymi z łam prasy lub z internetu,
 •  po drugie – obiecują szybką sprzedaż lub kupno nieruchomości,
 •  po trzecie – zaczynają rozmowę od żądania pieniędzy za wydane oferty.

 

Kim jest pośrednik w obrocie nieruchomościami?
Pośrednik w obrocie nieruchomościami to osoba posiadająca licencję zawodową, wydawaną przez upoważniony organ administracji państwowej, po odbyciu specjalistycznego szkolenia i zdaniu egzaminu państwowego. Licencja taka jest imienna i posiada swój unikalny numer.
Pełna lista licencjonowanych pośredników w obrocie nieruchomościami dostępna jest na stronie internetowej:
Pośrednik w obrocie nieruchomościami powinien kierować się zasadami etyki zawodowej, postępować w taki sposób, aby nie powodować szkody dla swojego klienta i być lojalnym wobec niego i nie zawieść pokładanego w nim zaufania.
Pośrednik powinien dokładać szczególnej staranności przy wykonywaniu powierzonych mu czynności zawodowych, powinien przestrzegać przepisów prawa oraz chronić interesy swoich klientów z uwzględnieniem zasady równego i uczciwego traktowania wszystkich stron transakcj
 Standardy zawodowe zarządców nieruchomości

Załącznik do Komunikatu
Ministra Budownictwa z dnia 6 grudnia 2006 r
.

Wstęp

Zarządca nieruchomości jest zobowiązany do wykonywania czynności zarządzania nieruchomościami zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa i standardami zawodowymi ze szczególną starannością właściwą dla zawodowego charakteru tych czynności oraz zasadami etyki zawodowej. Jest on także zobowiązany do kierowania się zasadą ochrony interesu osób, na których rzecz wykonuje te czynności.

Uchwalenie przez organizacje zawodowe zarządców nieruchomości standardów zawodowych jako jednolitych norm postępowania stanowić będzie początek współpracy i wprowadzenia wspólnych zasad rozwoju zawodu zarządcy.

Z uwagi na powyższe, organizacje zawodowe zarządców nieruchomości w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej ustalają niniejsze standardy zawodowe.

§1 Zasady ogólne

 1. Standardy zawodowe zarządcy nieruchomości są zgodne z uznanymi zasadami moralnymi oraz nie naruszają w żaden sposób prawa obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Zarządca nieruchomości oraz przedsiębiorcy działający w zakresie zarządzania nieruchomościami powinni dochować należytej staranności, aby osoby, przy pomocy których wykonują czynności zarządzania nieruchomościami, przestrzegały reguł zawartych w niniejszych standardach zawodowych.

§2 Dbałość o prestiż zawodu

 1. Za zasadę naczelną działania zarządcy nieruchomości uznaje się dbałość o należytą jakość czynności wykonywanych przez zarządcę.
 2. Zarządca nieruchomości wykazuje się wysoką kulturą osobistą w kontaktach z właścicielem nieruchomości, użytkownikami lokali, a także sądami, urzędami i instytucjami, przed którymi występuje.
 3. Zarządca nieruchomości postępuje w taki sposób, aby właściciel nieruchomości darzył go oraz jego pracowników pełnym zaufaniem.
 4. Zarządca nieruchomości zachowuje się w sposób, który nie godzi w interesy zatrudniającego go przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie zarządzania nieruchomościami.
 5. Zarządca nieruchomości dąży do wyeliminowania ze swojego otoczenia działań sprzecznych z przepisami prawa, standardami zawodowymi lub uchybiających godności zawodu.
 6. Zarządca nieruchomości zapewnia aby każdy z właścicieli nieruchomości miał prawo do korzystania z ustalonego zakresu czynności zarządzania.
 7. Zarządca nieruchomości wykonuje czynności zarządzania kierując się dbałością o bezpieczeństwo właścicieli nieruchomości, ich rodzin i osób trzecich oraz dąży do stworzenia dobrych warunków użytkowania nieruchomości.
 8. Zarządca nie podejmuje się wykonania czynności, które wykraczają poza jego wiedzę i kompetencje zawodowe, a w szczególności są sprzeczne z obowiązującymi normami prawnymi i społecznymi.
 9. Zarządca nieruchomości uczestniczy w pracach organizacji zawodowych, wspiera ich działalność, a swoją postawą przyczynia się do integracji środowiska zarządców nieruchomości oraz zapewnienia wysokiej pozycji zawodu.

§3 Współpraca miedzy zarządcami

 1. Stosunki między zarządcami nieruchomościami powinny być oparte na koleżeństwie i współpracy.
 2. Działania marketingowe zarządców nieruchomości powinny świadczyć o ich profesjonalizmie popartym referencjami, a materiały promocyjne i sposób ich prezentacji nie mogą wywoływać wrażenia negatywnego co do jakości usług oferowanych przez innych zarządców nieruchomości.
 3. Zarządca nieruchomości ma prawo w celach reklamowych informować o zarządzaniu daną nieruchomością, jeżeli właściciele nieruchomości wyrazili na to pisemna zgodę.

§4 Tajemnica zawodowa

 1. Zarządcę nieruchomości obowiązuje tajemnica zawodowa obejmująca wszelkie informacje związane z zarządzaniem nieruchomościami, które mogłyby w jakikolwiek sposób naruszyć interesy właścicieli nieruchomości. Obowiązek ten spoczywa na zarządcy równie po ustaniu wykonywania czynności, chyba że z tego obowiązku zwolnił go sąd lub inny właściwy organ, albo właściciele nieruchomości.
 2. Zarządca nieruchomości obowiązany jest zapewnić właścicielom nieruchomości warunki do swobodnego składania oświadczeń, zachowania tajemnicy, a także obowiązany jest zapewnić bezpieczne przechowywanie całej dokumentacji dotyczącej dokonywanych czynności, gwarantujące zachowanie tajemnicy zawodowej, w tym ochronę danych osobowych.
 3. Obowiązkiem zarządcy jest dbanie o zachowanie tajemnicy zawodowej przez jego pracowników, na zasadach obowiązujących jego samego.

§5 Obowiązek informowania klienta

 1. Zarządca nieruchomości jest zobowiązany do udzielania właścicielom informacji na temat zarządzanej nieruchomości oraz udostępniania do kontroli dokumentów dotyczących zarządzanej nieruchomości. Swoim zachowaniem zarządca nieruchomości powinien dążyć do stworzenia warunków do wzajemnej wymiany informacji.
 2. Wszelkie informacje dotyczące zarządzanej nieruchomości, udzielane przez zarządcę, powinny być zgodne ze znanym mu stanem faktycznym.
 3. Zarządca nie może zatajać przed osobą, na rzecz której świadczy usługi zarządzania, istotnych i znanych faktów związanych z zarządzaną nieruchomością ani nie może osoby takiej wprowadzać w błąd co do faktów i praw dotyczących zarządzanej nieruchomości.

§6 Konflikt interesów

 1. Zarządca nieruchomości dołoży wszelkich starań aby jakiekolwiek sytuacje konfliktowe, spory dotyczące zapisu umowy o zarządzaniu i sposobu jej realizacji były rozwiązywane polubownie, bez konieczności występowania na drogę postępowania sadowego.

§7 Dokumentacja

 1. Zarządca nieruchomości ma obowiązek na bieżąco prowadzić i aktualizować dokumentację zarządzanej nieruchomości. Jest on także zobowiązany do prawidłowego gromadzenia i starannego przechowywania tej dokumentacji.
 2. Przekazanie dokumentacji powinno być dokonane niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie określonym w umowie o zarządzanie nieruchomością.

§8 Obsługa finansowa

 1. Wynagrodzenie zarządcy nieruchomości wynika z umowy o zarządzanie nieruchomościami. Wynagrodzenie za wykonywanie czynności zarządzania powinno być odpowiednie, przy zachowaniu prawa zarządcy do godziwego zysku.
 2. Zarządca nieruchomości, obracając środkami pieniężnymi właścicieli nieruchomości, w szczególności:Środki finansowe właścicieli nieruchomości zarządca nieruchomości przechowuje na rachunkach bankowych prowadzonych odrębnie dla każdej zarządzanej nieruchomości i obsługuje zgodnie z pisemną dyspozycją właścicieli nieruchomości i postanowieniami umowy o zarządzanie.
  1. nie dopuszcza do łączenia środków finansowych swoich lub swojej firmy ze środkami finansowymi zamawiającego,
  2. nie wykorzystuje środków finansowych jednego właściciela nieruchomości w celu przysporzenia korzyści innemu właścicielowi nieruchomości.

Standardy zawodowe pośredników w obrocie nieruchomościami

Dział I

Zasady etyki zawodowej

Rozdział 1 Zasady ogólne

§ 1. Pośrednik w obrocie nieruchomościami zwany dalej pośrednikiem powinien kierować się zasadami etyki zawodowej. Zasady etyki zawodowej pośrednika wynikają z ogólnie przyjętych norm moralnych i etycznych.

§ 2. Pośrednik powinien postępować w taki sposób, aby chronić interesy osób, na rzecz których wykonuje czynności pośrednictwa z uwzględnieniem zasady uczciwego traktowania wszystkich stron transakcji.

§ 3. Pośrednik powinien być lojalny wobec osoby, na rzecz której wykonuje czynności pośrednictwa i nie zawieść pokładanego w nim zaufania.

Rozdział 2 Rzetelność zawodowa

§ 4. Pośrednik jest obowiązany przestrzegać przepisy prawa i standardy zawodowe.

§ 5. Pośrednik jest obowiązany dokładać szczególnej staranności przy wykonywaniu czynności pośrednictwa.

§ 6. Pośrednik jest obowiązany do odmowy wykonania czynności, która pozostawałaby w sprzeczności z przepisami prawa lub standardami zawodowymi.

Rozdział 3 Kompetencja i profesjonalizm

§ 7. Przy wykonywaniu czynności pośrednictwa pośrednik powinien kierować się trendami rynkowymi.

§ 8. Pośrednik nie może podejmować się wykonywania czynności pośrednictwa, które wykraczają poza zakres jego wiedzy i doświadczenia zawodowego.

Rozdział 4 Tajemnica zawodowa

§ 9. Informacje uzyskane przez pośrednika w związku z wykonywaniem czynności pośrednictwa stanowią tajemnicę zawodową. W szczególności informacje uzyskane w toku wykonywania czynności zawodowych nie mogą być przekazywane osobom trzecim. Tajemnica nie obowiązuje przy przekazywaniu informacji niezbędnych dla właściwego wykonania usługi oraz informacji mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo transakcji.

Rozdział 5 Prestiż zawodu

§ 10. Pośrednik powinien zapewnić, aby relacje z innymi pośrednikami były oparte na zasadach uczciwej konkurencji, lojalności i szacunku.

§ 11. Pośrednik nie może postępować w sposób godzący w interesy zatrudniającego go przedsiębiorcy, w szczególności nie wolno mu przekazywać, ujawniać lub wykorzystywać informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.).

§ 12. Pośrednik nie może wykonywać poleceń pracodawcy niezgodnych z prawem oraz naruszających standardy zawodowe.

§ 13. Pośrednikowi nie wolno rozpowszechniać nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji o innych pośrednikach, o swoim lub innym przedsiębiorcy albo przedsiębiorstwie, lub stosowanych przez nich praktykach zawodowych.

§ 14. Pośrednik powinien wspierać działalność organizacji zawodowych i przyczyniać się do zapewnienia wysokiej rangi zawodu.

§ 15. Pośrednik powinien dążyć do wyeliminowania w swym otoczeniu praktyk sprzecznych z przepisami prawa, standardami zawodowymi lub uchybiających godności zawodu.

§ 16. Pośrednik nie może wykorzystywać funkcji pełnionych w organizacjach zawodowych dla własnych korzyści.

Dział II

Standardy zawodowe

§ 17. Pośrednik wykonuje czynności pośrednictwa na podstawie pisemnej umowy pośrednictwa zawartej z zamawiającym. W umowie zamieszcza się imię i nazwisko pośrednika odpowiedzialnego zawodowo za jej wykonanie, jego numer licencji zawodowej oraz oświadczenie pośrednika o posiadaniu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności pośrednictwa. Zakres czynności pośrednictwa określa umowa.

§ 18. Rola pośrednika polega na gromadzeniu i udzielaniu informacji potrzebnych do zawarcia przez inne osoby umów wymienionych w art. 180 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami w zakresie warunków ekonomiczno-rynkowych i sposobu realizacji zamówionej usługi, podejmowaniu czynności zmierzających do wyszukania kontrahenta, kojarzeniu stron, aranżowaniu oględzin nieruchomości oraz, na życzenie zamawiającego, na udziale w negocjacjach, pomocy przy finalizacji transakcji poprzez podjęcie czynności organizacyjnych, chyba, że umowa stanowi inaczej.

§ 19. Pośrednikowi nie wolno reklamować-ogłaszać do sprzedaży, wynajmu lub innego obrotu tych nieruchomości, co do których nie zawarł uprzednio umowy pośrednictwa poza przypadkami, które wynikają z umów zawartych pomiędzy pośrednikami lub przedsiębiorcami.

§ 20. Ogłoszenie, druk, pisemna lub ustna informacja udzielona przez pośrednika powinny być zgodne ze znanym pośrednikowi stanem faktycznym i prawnym oraz być jednakowe w swej treści w zakresie dotyczącym pobierania wynagrodzenia. Ogłoszenia publikowane w Internecie muszą zawierać numer licencji pośrednika odpowiedzialnego zawodowo za wykonanie umowy pośrednictwa.

§ 21. Pośrednik dokumentuje wykonane czynności pośrednictwa w związku z realizacją umowy pośrednictwa.

§ 22. Pośrednik jest obowiązany zawsze ujawnić status pośrednika przy wykonywaniu czynności pośrednictwa. W każdym miejscu prowadzenia działalności zawodowej pośrednik umieszcza w sposób widoczny świadectwo stwierdzające nadanie licencji zawodowej w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

§ 23. Pośrednik nie może składać zamawiającemu nieprawdziwych oświadczeń dotyczących ceny sprzedaży lub czynszu najmu nieruchomości.

§ 24. Pośrednik może wykonywać czynności pośrednictwa na rzecz obu stron transakcji pod warunkiem uzyskania ich pisemnej zgody.

§ 25. Pośrednikowi nie wolno oferować usług pośrednictwa poniżej kosztów ich świadczenia lub przedstawiając je jako wolne od wynagrodzenia.

§ 26. Ogłoszenia o pobieraniu wynagrodzenia wyłącznie od jednej strony transakcji opatruje się wyjaśnieniem, która ze stron pokrywa wynagrodzenie pośrednika.

§ 27. Przed zawarciem umowy pośrednictwa oraz w treści umowy z klauzulą wyłączności pośrednik jest obowiązany do poinformowania zamawiającego o konsekwencjach wynikających z takiej klauzuli oraz podpisania tego typu umowy.

§ 28. Przed zawarciem umowy pośrednictwa pośrednik ma obowiązek uzyskania od zamawiającego informacji o tym, czy nieruchomość nie jest przedmiotem zawartej uprzednio umowy z klauzulą wyłączności.

§ 29. Pośrednik wykonujący czynności pośrednictwa wynikające z umowy pośrednictwa z klauzulą wyłączności, dąży do jak najszerszego uzasadnionego wyeksponowania nieruchomości i nie może utrudniać dostępu do informacji o nieruchomości, której dotyczy umowa.

§ 30. W przypadku, gdy pośrednik wykonujący czynności pośrednictwa na rzecz oferującego nieruchomość przedstawi tej osobie innego pośrednika, kolejne kontakty przedstawionego pośrednika z tą osobą, dotyczące oferowanej nieruchomości, powinny odbywać się za wiedzą i zgodą pośrednika, który go przedstawił.

§ 31. Pośrednikowi nie wolno nakłaniać zamawiającego do rozwiązania, zmiany lub niewykonania wcześniej zawartych umów pośrednictwa.

§32. Pośrednik ma prawo składania ogólnych ofert przedstawiających zakres świadczonych usług także osobom, które zawarły z innym pośrednikiem umowę z klauzulą wyłączności, jeżeli oferty te stanowią element szerszej akcji promocyjnej.

§ 33. W przypadku podjęcia współpracy pomiędzy pośrednikami, ustalenia co do wysokości wynagrodzenia i sposobu jego podziału powinny być określone w formie pisemnej w momencie nawiązania współpracy.

§ 34. Pośrednik, który otrzymał z innego biura informacje o nieruchomości jest obowiązany przy pierwszym kontakcie ze sprzedającym ujawnić, od kogo ofertę otrzymał oraz zachować szczególną dbałość o zabezpieczenie interesów pośrednika, który tej informacji udzielił.

§ 35. Pośrednik zapewnia, aby osoby pracujące pod jego bezpośrednim nadzorem, przy pomocy których wykonuje czynności pośrednictwa, przestrzegały zasad wynikających z przepisów prawa
i reguł postępowania zawartych w standardach zawodowych pośredników w obrocie nieruchomościami. Pośrednik zapewnia, aby osoby te posiadały jego pisemne oświadczenie o wykonywaniu czynności pomocniczych pod jego nadzorem. Pośrednik ponosi odpowiedzialność zawodową za działania lub zaniechania tych osób.

§ 36. Pośrednik wykonujący zawód na podstawie stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej u przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami powinien w umowie zawartej z przedsiębiorcą zapewnić sobie rzeczywisty wpływ na wszelkie czynności pośrednictwa wykonywane u przedsiębiorcy, w szczególności na treść ogłoszeń przedsiębiorcy zamieszczanych w związku wykonywanymi przez pośrednika czynnościami pośrednictwa.

§ 37. Pośrednik ma obowiązek zwrócić uwagę innemu pośrednikowi na jego postępowanie naruszające zasady niniejszych standardów zawodowych pośredników w obrocie nieruchomościami.

Dział III

Przepisy końcowe

§ 38. Zgodnie z art. 181 ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami

(Dz.U. 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) niniejsze standardy zawodowe zostały uzgodnione z ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.

§ 39. Tracą moc standardy zawodowe pośredników w obrocie nieruchomościami ogłoszone komunikatem Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie uzgodnienia standardów zawodowych pośredników w obrocie nieruchomościami (Dz.Urz. MI Nr 6, poz. 37).

Dodaj "TK porównaj" widget przez wygląd > Widgety > porównać.